Wymagania j. polski klasa 5

Wymagania z j. polskiego klasa 5

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas piątych
realizujących program nauczania języka polskiego na podstawie podręcznika

„Słowa z uśmiechem”

KRYTERIA OGÓLNE

dopełniające
ocena
bardzo dobra

 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • czyta tekst, stosując odpowiednie tempo i intonację w zależności od treści
 • wykorzystuje wysłuchane wypowiedzi we własnej pracy
 • twórczo wykorzystuje informacje z tekstu
 • wyjaśnia funkcję nadawcy i odbiorcy w odniesieniu do różnego typu wypowiedzi
 • określa funkcje tekstu literackiego i informacyjnego
 • wyodrębnia elementy charakterystyczne dla różnych form gatunkowych
 • ocenia wpływ porządkowania informacji na proces zapamiętywania
 • odczytuje treści wyrażone wprost i pośrednio
 • odróżnia znaczenia dosłowne wyrazów od przenośnych w wypowiedzi
 • wyciąga wnioski z tekstu
 • określa funkcje części składowych wypowiedzi
 • określa funkcje różnych słowników
 • korzysta z różnych źródeł informacji
 • wyjaśnia funkcję orzeczenia, podmiotu, przydawki, dopełnienia i okolicznika w zdaniu
 • określa funkcję zdań współrzędnie złożonych różnego typu
 • określa funkcje różnych części mowy w wypowiedzeniu
 • określa funkcje różnych form gramatycznych odmiennych części mowy w wypowiedzeniu
 • nazywa emocje wyrażane za pomocą różnych form ekspresji

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje emocje towarzyszące odbiorowi tekstów kultury
 • komentuje sytuację bohatera
 • posługuje się argumentami, wyrażając swój stosunek do postaci
 • wskazuje środki artystycznego wyrazu charakterystyczne dla różnych tekstów kultury
 • określa rolę autora tekstu w kreowaniu fikcji literackiej
 • wskazuje różnice między elementami świata przedstawionego mitu, legendy, baśni
 • objaśnia funkcje językowych środków stylistycznych
 • używa funkcjonalnie pojęć: wiersz ciągły, stroficzny, rymowy, bezrymowy, wolny oraz rymy i rytm podczas analizy wiersza
 • rozpoznaje znaki teatru i środki wyrazu charakterystyczne dla teatru lalkowego
 • określa właściwości i funkcje różnych elementów dzieła filmowego
 • nazywa tworzywo przekazów audiowizualnych (ruchome obrazy, dźwięk)
 • stosuje bogate słownictwo określające następstwo zdarzeń
 • określa motywy działania bohatera
 • omawia funkcję mitów i legend
 • odczytuje proste symbole i alegorie
 • formułuje samodzielnie przesłanie legendy i mitu
 • odczytuje wartości i antywartości wpisane w teksty kultury
 • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje je w połączeniu z kontekstami
 • świadomie porządkuje i komponuje treść swoich wypowiedzi

III. Tworzenie wypowiedzi

 • dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu
 • formułuje pytania o charakterze uogólniającym
 • podkreśla intencje wypowiedzi pozawerbalnymi środkami porozumiewania się
 • redaguje użytkowe formy wypowiedzi, stosując środki językowe podkreślające intencję wypowiedzi
 • redaguje poprawne, charakteryzujące się bogactwem językowym, opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • rozplanowuje kompozycję układu treści w różnych formach wypowiedzi
 • dba o zwięzłość wypowiedzi w zapisie planu ramowego i szczegółowego
 • prezentuje własne stanowisko w rozmowie
 • czytając głośno, przekazuje intencję tekstu
 • głosowo interpretuje tekst
 • zapisuje poprawnie wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe
 • przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie ze świadomością celu
 • poprawnie stosuje w wypowiedzi wyrazy o trudnej odmianie
 • używa we właściwych kontekstach przymiotników i przysłówków o różnych natężeniach cechy
 • stosuje we wszystkich wyrazach zasady pisowni:
  • rz, ż, ó, u, h, ch,
  • ie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami,
  • wielką i małą literą,
  • ą i ę,
  • i po spółgłoskach,
  • końcówek -i, -ii, -ji,
  • końcówek -em, -om,
  • przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • stosuje we wszystkich wyrazach zasady oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • stosuje we wszystkich wypowiedzeniach poznane zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym
 • używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach archaizmów i neologizmów

rozszerzone ocena dobra

 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • czyta płynnie tekst, podkreślając odpowiednią modulacją nastrój i emocje bohaterów
 • nawiązuje do wypowiedzi innych we własnej pracy
 • samodzielnie wydobywa z tekstu wiele informacji
 • określa relacje autor – narrator – czytelnik (słuchacz) oraz nadawca – odbiorca wypowiedzi
 • porównuje wybrane elementy tekstów literackich i informacyjnych
 • zna funkcje różnych form gatunkowych wypowiedzi
 • hierarchizuje informacje
 • wyszukuje w tekście treści wyrażone pośrednio
 • rozumie przenośne znaczenia wyrazów w wypowiedzi
 • wyodrębnia przesłanki w tekście
 • określa relacje między częściami składowymi wypowiedzi
 • korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych, słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych
 • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii
 • rozpoznaje podmiot gramatyczny, szeregowy, towarzyszący oraz orzeczenie czasownikowe i orzeczenie wyrażone wyrazami typu można, warto z bezokolicznikiem
 • rozpoznaje równoważnik zdania, określa typy zdań złożonych współrzędnie
 • wskazuje różnice między różnymi częściami mowy
 • rozpoznaje rzeczowniki żywotne i nieżywotne, osobowe i nieosobowe oraz formy przypadków rzeczownika i przymiotnika
 • rozpoznaje emocje wyrażane gestami i postawą

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi różnych tekstów kultury
 • zestawia sytuację bohatera z własnymi doświadczeniami
 • ocenia bohatera literackiego
 • odróżnia prozę od poezji
 • odróżnia fikcję filmową od rzeczywistości
 • wypowiada się na temat fantastyki w mitach i legendach
 • wskazuje w tekście literackim epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienia i ożywienia), wyrazy dźwiękonaśladowcze, neologizmy
 • rozpoznaje wiersz wolny, zna pojęcia: rymy męskie i żeńskie oraz dokładne i niedokładne
 • wyodrębnia różne elementy składające się na widowisko teatralne, określa funkcje znaków teatralnych
 • posługuje się ze zrozumieniem terminem ujęcie
 • wyraża opinię na temat programów telewizyjnych o charakterze konkursowym
 • analizuje przebieg zdarzeń w ujęciu przyczynowo-skutkowym
 • przedstawia opinię na temat bohatera
 • wymienia cechy charakterystyczne różnych gatunków literackich
 • odczytuje przenośne sensy utworów opartych na nieskomplikowanych konstrukcjach metaforycznych
 • odczytuje przesłania legend i mitów
 • zestawia wartości i ich przeciwieństwa na zasadzie kontrastu
 • czyta wszystkie wymagane lektury w całości i interpretuje wybrane wątki

III. Tworzenie wypowiedzi

 • wypowiada się logicznie na podany temat związany z poznanymi tekstami kultury
 • stosuje formy grzecznościowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej (pozdrowienia, list, życzenia, gratulacje)
 • formułuje pytania o zróżnicowanej budowie
 • posługuje się pozawerbalnymi środkami komunikowania się stosownie do okoliczności
 • redaguje użytkowe formy wypowiedzi, stosuje odpowiednie słownictwo
 • redaguje rozwinięte, poprawne stylistycznie opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • tworzy wypowiedzi zgodne z cechami kompozycyjnymi danej formy
 • stosuje jednolitą formę wypowiedzeń (bez czasownika) w zapisie planu ramowego i szczegółowego
 • reaguje na wypowiedzi innych rozmówców
 • czytając głośno, uwzględnia różne znaki interpunkcyjne
 • artykułuje prawidłowo głoski podczas recytacji
 • używa wypowiedzeń wykrzyknikowych ze świadomością ich funkcji
 • przekształca wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika w zdania i odwrotnie
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • uwzględnia w wypowiedziach różne natężenie cech i właściwości
 • stosuje w większości wyrazów zasady pisowni:
  • rz, ż, ó, u, h, ch,
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami,
  • wielką i małą literą,
  • ą i ę,
  • i po spółgłoskach,
  • końcówek -i, -ii, -ji,
  • końcówek -em, -om,
  • przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • stosuje w większości wyrazów zasady oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • stosuje w większości wypowiedzeń poznane zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym
 • używa funkcjonalnie i we właściwych kontekstach frazeologizmów
podstawowe ocena dostateczna

 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • czyta poprawnie tekst, podkreślając głosem ważne słowa
 • słucha uważnie wszystkich wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • wydobywa istotne informacje z tekstu
 • odróżnia autora od narratora oraz nadawcę od odbiorcy wypowiedzi
 • odróżnia tekst literacki od informacyjnego
 • odróżnia formy gatunkowe wypowiedzi
 • odróżnia informacje ważne od drugorzędnych
 • dostrzega w tekście treści wyrażone wprost i pośrednio
 • rozumie dosłowne i niektóre przenośne znaczenia wyrazów w wypowiedzi
 • określa prawdziwość informacji dotyczącej tekstu
 • wyodrębnia w tekście cząstki kompozycyjne
 • zna budowę słownika języka polskiego oraz słownika wyrazów obcych
 • zna budowę hasła encyklopedycznego
 • zna pojęcia: przydawka, dopełnienie, okolicznik sposobu, okolicznik czasu, okolicznik miejsca
 • rozpoznaje w tekście zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zdanie pojedyncze i złożone, odróżnia zdanie i wypowiedzenie bez osobowej formy czasownika
 • rozpoznaje w tekście liczebniki oraz przyimki
 • odróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej oraz niektóre czasowniki dokonane i niedokonane
 • rozpoznaje emocje na podstawie wyrazu twarzy

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje wrażenia towarzyszące odbiorowi tekstów literackich
 • określa sytuację bohatera literackiego i filmowego
 • prezentuje swój pogląd na temat bohatera
 • rozpoznaje różne teksty kultury
 • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości
 • wymienia nieprawdopodobne (fantastyczne) elementy świata przedstawionego
 • rozpoznaje w tekście niektóre epitety, porównania, przenośnie (w tym uosobienie i ożywienie), wyrazy dźwiękonaśladowcze, neologizmy
 • odróżnia wiersz ciągły od stroficznego i rymowy od wiersza bez rymów
 • posługuje się terminami związanymi z teatrem lalkowym, zna pojęcie znaki teatru
 • wie, jak zbudowany jest scenariusz filmowy
 • wymienia cechy programu telewizyjnego o charakterze konkursowym
 • omawia wydarzenia w tekście, używa pojęć wątek i akcja
 • wypowiada się na temat uczuć i przeżyć bohatera
 • odróżnia mit i legendę od baśni
 • odbiera niektóre teksty kultury na poziomie metaforycznym
 • odczytuje przesłanie niektórych legend i mitów
 • rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania bohaterów literackich
 • czyta większość wymaganych lektur w całości i analizuje ich świat przedstawiony

III. Tworzenie wypowiedzi

 • krótko wypowiada się na podany temat związany z otaczającą rzeczywistością
 • dostosowuje sposób wyrażania się do sytuacji komunikacyjnej
 • formułuje logiczne pytania do tekstu
 • stosuje różne typy wypowiedzeń w zależności od zamierzonego celu
 • redaguje samodzielnie użytkowe formy wypowiedzi
 • redaguje samodzielnie opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • wyróżnia istotne treści w tekstach użytkowych
 • sporządza samodzielnie odtwórczy plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi
 • włącza się do rozmowy w kulturalny sposób
 • czytając głośno, uwzględnia przecinki w wypowiedzeniach
 • recytuje tekst poetycki
 • używa świadomie wypowiedzeń oznajmujących, pytających i rozkazujących
 • tworzy poprawne wypowiedzenia pojedyncze i złożone
 • przestrzega poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych, tworząc wypowiedzi o nieskomplikowanej strukturze językowej
 • używa przymiotników i przysłówków we właściwych kontekstach
 • stara się przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie pisowni:
  • rz, ż, ó, u, h, ch,
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami,
  • wielką i małą literą,
  • ą i ę,
  • i po spółgłoskach,
  • końcówek -i, -ii, -ji,
  • końcówek -em, -om,
  • przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • stara się przestrzegać zasad dotyczących oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach
 • stosuje poprawnie kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń, zna zasady dotyczące użycia przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych
 • odróżnia wyrazy pokrewne od bliskoznacznych, tworzy rodziny wyrazów

konieczne ocena dopuszczająca

 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne
 • słucha uważnie wypowiedzi nauczyciela i uczniów
 • określa temat oraz kategorie dotyczące podstawowych elementów świata przedstawionego tekstu
 • zna pojęcia: autor, narrator, czytelnik, słuchacz, nadawca, odbiorca wypowiedzi
 • rozpoznaje tekst literacki oraz tekst informacyjny
 • rozpoznaje formy gatunkowe wypowiedzi (zaproszenie, życzenia, gratulacje, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcję)
 • porządkuje informacje z tekstu
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost
 • rozumie treść pytań, poleceń oraz prostych informacji
 • zna pojęcia prawda i fałsz
 • zna pojęcia: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • wyszukuje hasła w encyklopedii
 • rozpoznaje podmiot i orzeczenie w zdaniu
 • odróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, zna pojęcia zdanie pojedyncze i zdanie złożone
 • rozpoznaje w wypowiedziach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki oraz niektóre liczebniki i przyimki
 • rozpoznaje w tekście formy liczb, rodzajów gramatycznych, czasów odmiennych części mowy
 • odczytuje proste znaki, w tym emotikony

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • nazywa reakcje czytelnicze
 • wypowiada się na temat sytuacji bohatera literackiego i filmowego
 • wypowiada się na temat postaci literackiej, wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohatera
 • odróżnia dzieło literackie od innych tekstów kultury
 • zna pojęcie fikcja literacka
 • wymienia prawdopodobne (realistyczne) elementy świata przedstawionego
 • zna pojęcia: epitet, porównanie, przenośnia (w tym uosobienie i ożywienie), wyraz dźwiękonaśladowczy, neologizm
 • rozpoznaje wers, zwrotkę i refren, wskazuje rymy w wierszu, zna pojęcie rytm
 • posługuje się terminami: lalki, kostium, rekwizyty, dekoracja w kontekście widowiska teatralnego
 • posługuje się pojęciami związanymi z filmem: aktor, reżyser, scenariusz filmowy
 • odróżnia film od programu informacyjnego
 • wyodrębnia wydarzenia w tekście
 • prezentuje najistotniejsze informacje o bohaterze
 • identyfikuje opowiadanie, powieść podróżniczą, baśń, legendę, podanie, klechdę, mit, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks
 • odbiera teksty literackie na poziomie dosłownym
 • używa pojęcia przesłanie w odniesieniu do legendy i mitu
 • posługuje się pojęciami: dobro – zło, przyjaźń – wrogość, prawda – kłamstwo, pokój – wojna w odniesieniu do treści omawianych utworów
 • czyta większość wymaganych lektur przynajmniej we fragmentach i analizuje podstawowe elementy ich świata przedstawionego

III. Tworzenie wypowiedzi

 • udziela poprawnych i logicznych odpowiedzi na pytania
 • rozpoznaje oficjalną i nieoficjalną sytuację komunikacyjną
 • formułuje poprawnie pytania podczas rozmowy
 • tworzy wypowiedzi wyrażające różne intencje, np. prośbę, polecenie, radę, podziękowanie, przeprosiny
 • redaguje według podanego wzoru użytkowe formy wypowiedzi: list, kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, życzenia, gratulacje, instrukcję, proste notatki w różnych formach
 • redaguje według podanego wzoru opowiadanie z elementami opisu, opis przedmiotu, opis postaci, opis miejsca, opis krajobrazu, dziennik, pamiętnik, sprawozdanie
 • wydziela margines i dba o estetykę tekstu
 • sporządza według podanego wzoru odtwórczy plan ramowy i szczegółowy wypowiedzi
 • słucha z uwagą uczestników rozmowy, mówi na temat, uczestnicząc w rozmowie
 • czytając głośno, uwzględnia kropkę, znak zapytania lub wykrzyknik na końcu wypowiedzeń
 • wygłasza tekst z pamięci
 • odróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • buduje logiczne wypowiedzenia pojedyncze i złożone
 • stara się przestrzegać poprawności gramatycznej wyrazów odmiennych
 • tworzy przysłówki od przymiotników
 • zna zasady pisowni:
  • rz, ż, ó, u, h, ch,
  • nie z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami, przysłówkami i liczebnikami
  • wielką i małą literą,
  • ą i ę,
  • i po spółgłoskach,
  • końcówek -i, -ii, -ji,
  • końcówek -em, -om,
  • przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych
 • zna wybrane zasady dotyczące oznaczania spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
 • zamyka wypowiedzenia oznajmujące kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem
 • operuje poprawnie słownictwem skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Ma szerokie kompetencje w zakresie odbioru tekstów kultury. Chętnie czyta i zna wiele tekstów ponadprogramowych. Twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania. Podejmuje działalność literacką i kulturalną. Swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym, nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu.Facebook
Facebook
YouTube
Follow by Email