Wymagania klasa 7

pdf24

Wymagania edukacyjne, klasa 7 szkoły podstawowej, j. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII (zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017), Joanna Stefańska, Szkoła Podstawowa, II etap edukacyjny.

Podręcznik: English Class poziom A2+; PEARSON. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

– Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację działań językowych w wybranych aspektach następujących bloków tematycznych:

 • Time for culture: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty nauczania, umiejętności i zainteresowania, uczucia i emocje, popularne zawody, dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, czynności życia codziennego, media, korzystanie z urządzeń technicznych i technologii, informacyjno-komunikacyjnych, dane personalne, życie prywatne, czas Present Simple, przysłówki częstotliwości , struktura gerund „-ing”.
 • Friends and family: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, czynności życia codziennego, uczucia i emocje, rodzina, konflikty i problemy, cechy charakteru, znajomi i przyjaciele, umiejętności i zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego, czas Present Simple, czas Present Continuous, przymiotniki zakończone na -ing i -ed, przyimki związane z czasem.
 • Animal magic: zwierzęta, formy spędzania czasu wolnego, okresy życia, cechy charakteru, życie prywatne, problemy, zawody i czynności z nimi związane, styl życia, książki, świat przyrody, czas Past Simple dla czasownika ‚to be’ oraz czasowników regularnych, czas Present Simple do opisu stanów i doświadczeń.
 • New technology: formy spędzania czasu wolnego, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, konflikty i problemy, wynalazki,, czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi, różne formy czasowników, zdania przydawkowe.
 • My home, my town: pomieszczenia i wyposażenie domu, obowiązki domowe, konflikty i problemy, uczucia i emocje, zwiedzanie, miejsca w mieście, podróżowanie, miejsca zamieszkania, czas Present Simple do opisu miejsc oraz swoich obowiązków, czasowniki modalne ‚can’, ‚have to’ i ‚must’, przysłówki sposobu.
 • Take care: części ciała, choroby i urazy, artykuły spożywcze, zdrowie, posiłki i ich przygotowanie, nawyki żywieniowe, miejsce zamieszkania, czasy Present Simple i Past Simple i używa ich do opisywania doświadczeń, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i określenia ilości, czas Past Continuous, czasowniki frazowe.
 • Shopping around: zakupy i usługi, rodzaje sklepów, towary i ich cechy, formy spędzania czasu wolnego, środki płatnicze, miejsca w mieście, czas Present Simple do opisu sklepów i produktów, czas Present Continuous i konstrukcję going to do wyrażania planów i intencji, czas Past Simple do przedstawienia wydarzeń, stopniowanie przymiotników.
 • Learning to work: popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, wybór zawodu, uczenie się, edukacja, szkoła, oceny szkolne, uczucia i emocje, rodzina, praca, zakupy i usługi, czas Present Simple do opisu czynności związane z wykonywaniem konkretnych zawodów, czas Future Simple do wyrażania przewidywań na przyszłość, czas Past Simple do przedstawiania wydarzeń, pierwszy tryb warunkowy, związki przymiotników z przyimkami, różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości.
 • Close to nature: świat przyrody, podróżowanie i turystyka, krajobrazy, dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy i uprawianie sportu, wydarzenia, czas Present Simple do opisu miejsc, czas Past Simple do opisu doświadczeń, czas Present Perfect do przekazywania informacji o ostatnich wydarzeniach, różnica w użyciu czasu Past Simple i Present Perfect.

– Przyjmuje się, że na każdym poziomie wyższym uczeń opanował wymagania edukacyjne objęte poziomem niższym.

– W zestawieniu kryteriów szczegółowych w poniższej tabeli nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej:

Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, oraz wykazuje wiedzę i umiejętności wykraczają poza te kryteria.

POZIOM PODSTAWOWY

(na ocenę dopuszczającą)

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
 • popełnia liczne błędy
  w ich zapisie i wymowie,
 • zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
 • popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
 • rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.

Produkcja

 • wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
  w formie pisemnej dwa – trzy zdania,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
 • wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
 • uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
 • uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.
POZIOM PODSTAWOWY

(na ocenę dostateczną)

PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
 • popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie
 • zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
 • popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Produkcja

 • wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
 • wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
 • uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
 • uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak komunikacji.
POZIOM PONADPODSTAWOWY  (na ocenę dobrą)

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
 • zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
 • zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
 • popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.
 • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Produkcja

 • wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
 • wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
 • uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
 • uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
 • uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
POZIOM PONADPODSTAWOWY (na ocenę bardzo dobrą)

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH.

Wiadomości / wiedza: środki językowe fonetyka ortografia

Uczeń:

 • zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
 • poprawnie je zapisuje i wymawia,
 • zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
 • popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

 • rozumie polecenia nauczyciela,
 • poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
 • zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

Produkcja

 • wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
 • uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
 • wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
 • uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
 • uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
 • uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.Facebook
Facebook
YouTube
Follow by Email