Przedmiotowy system oceniania z przyrody

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – PRZYRODA

Cele ogólne oceniania:

 • rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • przekazanie rodzicom informacji o postępach dziecka,
 • pomoc uczniowi w samokształceniu,
 • dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania.

II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

WIADOMOŚCI

 • podstawowe pojęcia przyrodnicze,
 • najbliższe otoczenie,
 • zasady funkcjonowania swojego organizmu,
 • problemy ochrony środowiska,
 • zależności w środowisku przyrodniczym,
 • właściwości różnych substancji,
 • zasady organizacji zajęć i wolnego czasu,
 • zróżnicowanie krajobrazów w Polsce.


UMIEJĘTNOŚCI

 • orientowanie się na mapie i w terenie,
 • prowadzenie obserwacji środowiska i zjawisk przyrodniczych i dokonywanie ich opisu,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku,
 • wykonywanie prostych eksperymentów i interpretowanie ich wyników,
 • odpowiedzialność za środowisko,
 • dbałość o własne zdrowie i innych,
 • świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków przekazu.


POSTAWY

 • postawy proekologiczne i prozdrowotne,
 • działanie na rzecz środowiska,
 • zaangażowanie podczas lekcji,
 • wykonywanie pomocy dydaktycznych,
 • udział w konkursach.


 I. Formy aktywności uczniów podlegające ocenie:

 • prace pisemne – sprawdziany i kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,
 • dodatkowe pomoce potrzebne na lekcji,
 • praca w grupach,
 • prace długoterminowe- projekty, albumy, plakaty, gazetki itp.
 • aktywność podczas lekcji i aktywność pozalekcyjna(konkursy, udział w akcjach ekologicznych)


II. Formy i częstotliwość oceniania:

OCENIANIE BIEŻĄCE Prace pisemne

 Sprawdziany pisemne– zwykle po każdym dziale przewidziany jest sprawdzian pisemny, zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony powtórzeniem i podsumowaniem materiału. Procent wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas sprawdzianu jest przeliczany na oceny wg skali określonej przez Szkolny System Oceniania. Formy sprawdzianu – test zawierający pytania otwarte lub zamknięte, albo zestaw kilku pytań.

Czas trwania sprawdzianu- 45 minut. Sprawdzenie i rozdanie prac następuje najpóźniej do dwóch tygodni. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. Poprawa prac klasowych powinna się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac i uczeń może ją pisać tylko raz. Do dziennika wpisuje się obydwie oceny i są one brane pod uwagę przy wystawianiu ocen.

Sprawdzian może zawierać zadanie wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia punktacji odpowiadającej ocenie bardzo dobrej.

Kartkówkisprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności. Obejmują materiał z ostatnich 1-3 tematów i nie muszą być zapowiadane.

Poprawa ocen z nich zależy od decyzji nauczyciela.

Liczba kartkówek w semestrze będzie wynikała z bieżących potrzeb.

Punkty otrzymane z pracy pisemnej przeliczane są na ocenę zgodnie z zasadami przyjętymi w WSO.

max liczba pkt plus zadanie dodatkowe – celujący

 • 91-100 maksymalnej liczby punktów – bardzo dobry
 • 71-90 maksymalnej liczby punktów – dobry
 • 51- 70 maksymalnej liczby punktów – dostateczny
 • 36- 50 maksymalnej liczby punktów – dopuszczający
 • 0- 35 maksymalnej liczby punktów – niedostateczny

Nauczyciel może dodać do oceny „plus” lub „minus” przy górnej lub dolnej granicy procentowej, za wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej.

Odpowiedzi ustne

Dłuższe odpowiedzi – obejmujące wiadomości i umiejętności maksymalnie z ostatnich trzech tematów (ewentualnie zagadnienia związane tematycznie), oceniane są stopniem (cyfrą). Przewiduje się przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej w ciągu semestru.

Każdy uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić np.

Oprócz tego respektuje się usprawiedliwienia pisemne od rodziców ( opiekunów)

Krótkie formy wypowiedzi – wynikają z aktywności ucznia na lekcji. Ocena może być wyrażona stopniem lub( +), brak odpowiedzi wynikający z braku zainteresowania lekcją znakiem (-).

Pięć kolejnych znaczków (+) (-) daje ocenę

Prace domowe

Prace domowe dłuższe – mogą być ustne lub pisemne, o większym stopniu trudności oceniane są oceną cyfrową.

Prace domowe krótsze – mogą być ustne lub pisemne, o mniejszym stopniu trudności oceniane są znakiem (+) lub (-) .

Uczeń który 3 razy (bz) nie odrobił zadania domowego dostaje ocenę ndst

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń może być sprawdzany pod względem poprawności wykonania ćwiczeń oraz estetyki. Brak zeszytu ćw skutkuje minusem do aktywności.

Prace długoterminowe

W zależności od stopnia złożoności ocena wyrażona jest stopniem, lub znakiem (+ lub – ). Oceniana jest : terminowość, przydatność, wkład pracy, estetyka wykonania.

Aktywność pozalekcyjna

Sukcesy osiągnięte w konkursach przyrodniczych i ekologicznych, duże zaangażowanie w pracy na rzecz ochrony środowiska wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.

Praca w grupach

Oceniana jest aktywność, wkład i efekt pracy, stopień zaangażowania i umiejętność prezentacji.

OCENIANIE SEMESTRALNE I ROCZNE

Ocena semestralna – bierze się pod uwagę przede wszystkim sprawdziany pisemne oraz pozostałe formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, które oceniane są zgodnie z zasadami WSO.

Ocena roczna – ustala się na podstawie ocen uzyskanych w obydwu semestrach.

Wszystkie plusy i minusy podsumowane są na koniec każdego semestru i zamieniane na ocenę cyfrową. Uzyskanie pięciu plusów jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą, a uzyskanie pięciu lub czterech minusów  oceną niedostateczną.


III. Sposób informowania uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły

Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel udziela ustnej informacji o osiągnięciach ucznia.

Wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom przedstawiane na bieżąco na lekcjach oraz przed każdym sprawdzianem pisemnym.

Uczeń i rodzic poinformowany jest o ocenie ze sprawdzianu najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od jego napisania.

Ocenianie innych form aktywności odbywa się na bieżąco i jest podawane do wiadomości ucznia w formie ustnej.

Informowanie uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej i ich rodziców następuje na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań klasowych w formie ustnej i pisemnej lub podczas spotkań indywidualnych na terenie szkoły.


IV. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;
 • posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi
 • posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
 • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
 • posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać;

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji  przyrody;
 • korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • projektuje doświadczenia i prezentuje je;
 • dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych   i działalności człowieka;
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie;
 • wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • wykracza swoją wiedzą poza podstawy programowe;
 • selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny;

Dostosowanie PSO z przyrody do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję, zastosowane zostaną zasady wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

Rodzaje dysfunkcji

– dyskalkulia – oceniany tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło tylko formy sprawdzania wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania zadania.

– dysgrafia – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, takie same jak dla innych uczniów. Nie oceniamy czytelności ich rysunków a jedynie ich poprawność

– dysleksja – dostosowanie wymagań w formie prostych i krótkich poleceń, czytanie polecenia na głos, objaśnienie dłuższych poleceń

– inne rodzaje dysfunkcji zgodnie ze wskazaniami poradni

– uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej, obniżenie wymagań, które obejmują wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Prace odbywają się przy pomocy nauczyciela, obejmują m.in. niewielkie partie materiału o mniejszym stopniu trudności, polecenia są podawane w prostej formie, unikanie trudnych pojęć, wolniejsze tempo pracy, odrębne instruowanie ucznia, zadawanie do domu tyle ile jest w stanie zrobić samodzielnieFacebook
Facebook
YouTube
Follow by Email