Wymagania z informatyki klasa 4

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4 szkoły podstawowej

1.1 Komputer i programy komputerowe

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
 • jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,
 • stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,
 • przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 • potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,
 • potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym

dopuszczającą
 • wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich, m.in.: dba o porządek na stanowisku komputerowym;
 • wymienia przynajmniej dwie podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i przestrzega ich, m.in.: planuje przerwy w pracy i ogranicza czas spędzany przy komputerze;
 • posługuje się myszą i klawiaturą;
 • uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;
 • potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;
 • rozróżnia elementy okna programu; pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;
 
dostateczną
 • wymienia przynajmniej sześć podstawowych zasad zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich;
 • wymienia przynajmniej cztery podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;
 • uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;
 • nazywa elementy okna programu; 
 • wykonuje niektóre operacje na oknie programu;
 • według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;
 • wyjaśnia, co kryje się pod ikonami umieszczonymi na pulpicie;
 
dobrą
 • wymienia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich;
 • wymienia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;
 • omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;
 • wykonuje operacje na oknie programu;
 • omawia sposoby korzystania z menu programu komputerowego;
 • pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;
 • samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;
 • zna wybrane skróty klawiaturowe;
 
bardzo dobrą
 • omawia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich;
 • omawia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;
 • wie, czym jest system operacyjny;
 • samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;
 • wyjaśnia różnice w korzystaniu z różnych menu programów komputerowych;
 • korzysta z menu kontekstowego;
 • zna i stosuje podstawowe skróty klawiaturowe;
 
celująca
 • omawia szczegółowo zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich;
 • omawia szczegółowo zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;
 • wyszukuje w Internecie dodatkowe informacje na temat zdrowej pracy przy komputerze i prezentuje je przed grupą;
 • omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;
 • potrafi samodzielnie odszukać i uruchomić wybrany program komputerowy;
 • potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów.
 

 

Praca z dokumentem komputerowym

dopuszczającą
 • tworzy prosty dokument komputerowy – rysunek, tekst;
 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym.
 
dostateczną
 • tworzy dokument komputerowy – rysunek, tekst;
 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji.
 
dobrą
 • otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;modyfikuje dokument i samodzielnie zapisuje w pliku w wybranej lokalizacji.
 
bardzo dobrą
 • samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;
 • przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji.
 
celująca
 • podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych (np. Paint, Word).
 

 

Pliki i foldery

dopuszczającą
 • z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je
 
dostateczną

 

 • wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;
 • potrafi odpowiednio nazwać plik;
 • odszukuje pliki w strukturze folderów;
 • potrafi tworzyć własne foldery.
 
dobrą
 • otwiera pliki umieszczone przez nauczyciela w wybranym folderze;
 • rozumie, czym jest struktura folderów;
 • rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;
 • tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu.
 
bardzo dobrą
 • zna pojęcie „rozszerzenie pliku”;
 • rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;
 • potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;
 • potrafi wybrać program do otwierania pliku z danym rozszerzeniem.
 
celująca
 • swobodnie porusza się po strukturze folderów;
 • rozróżnia pliki programów po ich rozszerzeniach.
 

 

Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

dopuszczającą
 • do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu).
 
dostateczną
 • pracując z wybranym programem komputerowym, posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu.
 
dobrą
 • samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;
 • korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;
 • na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść.
 
bardzo dobrą
 • samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;
 • samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;
 • samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść.
 
celująca
 • omawia zasadę działania Schowka;
 • potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych.
 

1.2 Tworzenie rysunków

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie rysunków w edytorze grafiki

dopuszczającą
 • omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka).
 
dostateczną
 • wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;
 • tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka);
 • tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);
 • pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;
 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku.
 
dobrą
 • tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);
 • wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;
 • rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;
 • wypełnia kolorem obszary zamknięte; stosuje kolory niestandardowe;
 • wprowadza napisy w obszarze rysunku;
 • ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;
 • wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku.
 
bardzo dobrą
 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;
 • analizuje problem i przykład jego rozwiązania;
 • samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;
 • stosuje poznane metody komputerowego rysowania do tworzenia i modyfikowania rysunków.
 
celująca
 • samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;
 • potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;
 • przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne.
 

1.3 Programowanie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,
 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.
Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera
dopuszczającą
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;
 • tworzy prosty program składający się z kilku poleceń;
 • steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo).
 
dostateczną
 • podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;
 • korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;
 • tworzy program sterujący obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);
 • zapisuje program w pliku.
 
dobrą
 • tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;
 • korzystając z oprogramowania edukacyjnego, pisze polecenia sterujące obiektem na ekranie w przód, w lewo, w prawo i zmienia położenie obiektu o dowolny kąt;
 • stosuje odpowiednie polecenie do powtarzania wybranych czynności;
 • zapisuje w wizualnym języku programowania pomysły historyjek;
 • modyfikuje programy;
 • objaśnia przebieg działania programów.
 
bardzo dobrą
 • pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;
 • stosuje podstawowe polecenia danego języka;
 • stosuje powtarzanie tych samych czynności;
 • potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania;
 • zapoznaje się z przykładowym problemem i analizuje sposób jego rozwiązania, korzystając z podręcznika;
 • zapisuje w wizualnym języku programowania sytuacje warunkowe i zdarzenia;
 • testuje na komputerze programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami;
 • projektuje historyjki.
 
celująca
 • potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania podanego problemu;
 • samodzielnie tworzy trudniejsze programy;
 • samodzielnie szuka sposobu rozwiązania postawionego problemu (zadania);
 • projektuje historyjki według własnych pomysłów i zapisuje je, korzystając z wybranego środowiska programowania;
 • bierze udział w konkursach informatycznych.
 

1.4 Tworzenie dokumentów tekstowych

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowanie tekstu w edytorze tekstu

dopuszczającą
 • pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;
 • porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;
 • zaznacza fragment tekstu;
 • zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;
 • usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace.
 
dostateczną
 • wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;
 • porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;
 • wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;
 • wie, jak się tworzy akapity w edytorze tekstu;
 • usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;
 • wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;
 • zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki.
 
dobrą
 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie w tekście, parametry czcionki;
 • wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;
 • rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;
 • prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;
 • wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines, justowanie;
 • justuje akapity;
 • wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;
 • stosuje listy wypunktowane i numerowane.
 
bardzo dobrą
 • wie, jak ustawić odstęp po akapicie i interlinię;
 • analizuje problem i przykład jego rozwiązania;
 • samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;
 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;
 • zna i stosuje podane w podręczniku zasady poprawnego redagowania tekstu;
 • stosuje kopiowanie formatu, wykorzystując odpowiednią opcję menu.
 
celująca
 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;
 • potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;
 • pisze tekst, stosując poprawnie poznane zasady redagowania tekstu;
 • korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje na temat e-booków.
 

1.5 Wyszukiwanie informacji w Internecie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,
 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,
 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,
 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem Internetu

dopuszczającą
 • wymienia przykłady różnych źródeł informacji;
 • podaje przykłady niektórych usług internetowych;
 • potrafi uruchomić przeglądarkę internetową;
 • wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu.
 
dostateczną
 • wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;
 • podaje i omawia przykłady usług internetowych;
 • otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej.
 
dobrą
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej;
 • wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;
 • wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty).
 
bardzo dobrą
 • wyjaśnia, czym jest hiperłącze;
 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;
 • samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej;
 • wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach.
 
celująca
 • stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;
 • korzysta z portali internetowych.
 

 

 Facebook
Facebook
YouTube
Follow by Email