Wymagania z informatyki klasa 5

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5 szkoły podstawowej

1.1 Komputer i programy komputerowe

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
 • jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,
 • stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,
 • przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 • potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,
 • potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

 

Wymagania na poszczególne oceny

 

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi

dopuszczającą
 • określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej, np. PC, Mac;
 • loguje się do szkolnej sieci komputerowej i prawidłowo kończy pracę z komputerem;
 • uruchamia programy w wybrany sposób, np. klikając ikonę na pulpicie (lub kafelek na ekranie startowym), z wykazu programów w menu Start.
 
dostateczną
 • zna w podstawowym zakresie działanie komputera;
 • rozróżnia elementy zestawu komputerowego;
 • omawia przeznaczenie monitora, klawiatury i myszy;
 • podaje przykłady komputerów przenośnych; 
 • potrafi poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się;
 • wymienia cechy środowiska graficznego;
 • wie, czym jest system operacyjny;
 • wie, na czym polega uruchamianie programów.
 
dobrą
 • wymienia nazwy niektórych części zamkniętych we wspólnej obudowie komputera (płyta główna, procesor, pamięć operacyjna, dysk twardy);
 • omawia cechy komputerów przenośnych, m.in.: takich jak laptop, tablet;
 • wymienia urządzenia mobilne;
 • wykonuje zdjęcia aparatem cyfrowym i przenosi je do pamięci komputera;
 • zna rolę systemu operacyjnego;
 • wymienia cechy środowiska graficznego;
 • swie, na czym polega instalowanie i uruchamianie komputera i programu komputerowego;
 • wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii;
 
bardzo dobrą
 • omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;
 • wyjaśnia, czym jest pamięć operacyjna RAM;
 • omawia rodzaje dysków twardych;
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy pamięcią operacyjną a dyskiem twardym;
 • omawia cechy urządzeń mobilnych;
 • nagrywa krótkie filmy, korzystając z aparatu cyfrowego, smartfonu lub kamery cyfrowej;
 • omawia funkcje systemu operacyjnego;
 • omawia ogólnie procesy zachodzące podczas włączenia komputera;
 • wyjaśnia, co dzieje się na ekranie monitora i w pamięci komputera podczas uruchamiania programu komputerowego;
 • wie, że korzystając z programu komputerowego, należy pamiętać o przestrzeganiu warunków określonych w umowie licencyjnej.
 
celująca
 • korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat historii komputerów;
 • charakteryzuje komputery przenośne, uzupełniając informacje z dodatkowych źródeł;
 • odszukuje w Internecie więcej informacji na temat urządzeń do nawigacji satelitarnej;
 • wyjaśnia, czym jest BIOS i wyjaśnia, jaka jest jego rola w działaniu komputera;
 • rozróżnia rodzaje pamięci: ROM i RAM;
 • zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich.
 

 

Operacje na plikach i folderach

dopuszczającą
 • wymienia przykładowe nośniki pamięci masowej i wie, do czego służą;
 • odszukuje zapisane pliki w strukturze folderów i otwiera je;
 • tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu;
 • z pomocą nauczyciela kopiuje pliki z wykorzystaniem Schowka do innego folderu na tym samym nośniku.
 
dostateczną
 • tomawia ogólnie nośniki pamięci masowej, m.in.: CD, DVD, urządzenie pendrive;
 • swobodnie porusza się po strukturze folderów, aby odszukać potrzebny plik;
 • potrafi odpowiednio nazwać plik;
 • kopiuje pliki do innego folderu na tym samym nośniku;
 • wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki.
 
dobrą
 • wie, co to jest pojemność nośników pamięci;
 • podaje przykładowe pojemności wybranych nośników pamięci masowych;
 • rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;
 • kopiuje pliki i foldery zapisane na dysku twardym na inny nośnik pamięci, wykorzystując Schowek;
 • potrafi skopiować pliki z dowolnego nośnika na dysk twardy;
 • zna przynajmniej dwie metody usuwania plików i folderów.
 
bardzo dobrą
 • omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów nośników pamięci masowej;
 • wie, co to są zasoby komputera;
 • kopiuje pliki z wykorzystaniem Schowka do innego folderu i na inny nośnik;
 • przenosi i usuwa pliki, stosując metodę przeciągnij i upuść;
 • zna i stosuje skróty klawiaturowe do wykonywania operacji na plikach i folderach;
 • zmienia nazwę istniejącego pliku;
 • potrafi odzyskać plik umieszczony w Koszu;
 • kompresuje pliki i foldery oraz je dekompresuje.
 
celująca
 • korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat nośników pamięci masowej;
 • przegląda zasoby wybranego komputera; sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku;
 • samodzielnie kopiuje pliki i foldery, stosując wybraną metodę;
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy kopiowaniem a przenoszeniem plików;
 • wyjaśnia, na czym polega kompresja plików.
 

1.2 Tworzenie rysunków

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie rysunków w edytorze grafiki

dopuszczającą
 • rysuje wielokąty, korzystając z narzędzia Wielokąt;
 • wykonuje odbicie lustrzane zaznaczonego fragmentu rysunku;
 • tworzy proste rysunki z wykorzystaniem poznanych narzędzi malarskich i operacji na fragmentach rysunku.
 
dostateczną
 • korzystając ze wzorca, wybiera sposób rysowania wielokątów;
 • wie, jak zastosować narzędzie Krzywa;
 • przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane i obroty;
 • korzysta z narzędzia Lupa do powiększania obrazu;
 • tworzy nowe rysunki i modyfikuje rysunki gotowe, korzystając z poznanych możliwości edytora grafiki.
 
dobrą
 • stosuje narzędzie Krzywa do tworzenia rysunków;
 • korzysta z Pomocy dostępnej w programach;
 • wie, w jaki sposób dawniej tworzono obrazy;
 • wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki.
 
bardzo dobrą
 • analizuje sytuację problemową i szuka rozwiązania problemu;
 • przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;
 • wie, z czego składa się obraz komputerowy i jaka jest funkcja karty graficznej;
 • wykorzystuje możliwość włączenia linii siatki, aby poprawiać rysunki;
 • wyszukuje informacje na zadany temat, korzystając z Pomocy;
 • drukuje rysunki.
 
celująca
 • samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności, a w razie potrzeby korzysta z Pomocy do programu;
 • wyjaśnia różnicę między odbiciem lustrzanym w poziomie a obrotem o kąt 90 stopni;
 • omawia proces powstawania obrazu komputerowego i wyjaśnia przeznaczenie karty graficznej;
 • rozwija indywidualne zdolności twórcze;
 • przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne.
 

1.3 Programowanie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,
 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Programowanie i rozwiązywanie problemów  z wykorzystaniem komputera

dopuszczającą
 • korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;
 • pisze proste programy, używając podstawowych poleceń, według opisu w podręczniku;
 • tworzy programy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych;
 • zapisuje program w pliku w folderze podanym przez nauczyciela.
 • tworzy program realizujący projekt prostej historyjki według poleceń z ćwiczenia z podręcznika
 
dostateczną
 • korzystając z opisu w podręczniku, ustala operacje, które powinny być ujęte w blok, oraz liczbę powtórzeń;
 • tworzy program sterujący obiektem na ekranie;
 • otwiera program zapisany w pliku, modyfikuje go i zapisuje pod tą samą nazwą w tym samym folderze;
 • zapisuje w wizualnym języku programowania proste historyjki, stosując polecenia powtarzania i polecenia sterujące obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo).
 
dobrą
 • potrafi znaleźć rozwiązanie problemu (zadania) podanego przez nauczyciela;
 • wie, że powtarzające się polecenia należy ująć w blok i w razie potrzeby stosuje samodzielnie tę metodę w programie;
 • stosuje instrukcje warunkowe w programie;
 • tworzy program sterujący obiektem na ekranie zależnie od naciśniętego klawisza;
 • tworzy program zawierający proste animacje;
 • objaśnia przebieg działania programów;
 • otwiera program zapisany w pliku, modyfikuje go i zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranym folderze;
 • tworzy prostą grę komputerową według wskazówek zawartych w ćwiczeniu; stosuje m.in. polecenia powtarzania i instrukcje warunkowe, animacje, wyświetlanie napisów;
 • tworzy grę na dwóch poziomach.
 
bardzo dobrą
 • analizuje problem, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie;
 • potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania;
 • dba o przejrzystość programu, dzieląc odpowiednio program na wiersze;
 • korzysta z odpowiednich opcji menu lub skrótów klawiaturowych, aby zaznaczyć, usunąć lub skopiować element programu;
 • próbuje tworzyć program optymalny; w razie potrzeby modyfikuje go;
 • potrafi skorzystać z Pomocy do programu;
 • projektuje historyjki i gry na kilku poziomach;
 • tworzy zmienne i stosuje je programie do określania warunków zakończenia gry;
 • potrafi zmieniać odpowiednio wartość licznika w trakcie działania programu;
 • dodaje dźwięki i narrację do historyjki i gry;
 • stosuje złożone animacje.
 
celująca
 • potrafi samodzielnie określić problem i cel do osiągnięcia;
 • podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego;
 • samodzielnie opracowuje rozwiązanie problemu i sprawdza rozwiązanie dla przykładowych danych;
 • samodzielnie odnajduje dodatkowe możliwości programu, korzystając z Pomocy;
 • stosuje zmienne, wykonuje na nich proste obliczenia i wyświetla wynik na ekranie;
 • potrafi samodzielnie modyfikować program, tak aby był optymalny;
 • projektuje animowane historyjki i gry według własnych pomysłów i zapisuje je, korzystając z wybranego środowiska programowania;
 • tworzy trudniejsze programy na zadany temat;
 • rozwiązuje zadania z konkursów informatycznych i bierze w nich udział.
 

1.4 Tworzenie dokumentów tekstowych

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowanie tekstu w edytorze tekstu

dopuszczającą
 • pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;
 • formatuje tekst: zmienia krój, wielkość i kolor czcionki;
 • wstawia do tekstu rysunek clipart;
 • zapisuje dokument tekstowy w pliku;
 • korzystając z przykładu z podręcznika, stosuje WordArty do wykonania ozdobnych napisów.
 
dostateczną
 • wkleja do tekstu fragment rysunku, wykorzystując Schowek;
 • wstawia do tekstu rysunki clipart i obiekty WordArt;
 • wie, jak zmienić sposób otaczania obrazu tekstem;
 • korzystając z podanego w podręczniku przykładu, zmienia sposób otaczania obrazu tekstem zgodnie z poleceniem zawartym w ćwiczeniu;
 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią;
 • wyróżnia fragmenty tekstu, stosując obramowanie i cieniowanie;
 • tworzy dokument tekstowy, np. zaproszenie, stosując do tytułu WordArty;
 • korzystając z przykładu z podręcznika, wstawia do tekstu tabelę o podanej liczbie kolumn i wierszy;
 • współpracuje w grupie, wykonując zadania szczegółowe.
 
dobrą
 • wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;
 • stosuje wybrany sposób otaczania obrazu tekstem;
 • przegląda strukturę folderów i odszukuje plik w strukturze folderów;
 • wstawia do tekstu obraz z pliku;
 • zna i stosuje podstawowe możliwości formatowania obrazu umieszczonego w tekście (zmiana położenia, zmiana rozmiarów, przycinanie);
 • dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;
 • wykonuje obramowanie strony;
 • wykorzystuje Kształty (Autokształty) np. do przygotowania komiksu;
 • zmienia istniejący tekst na WordArt;
 • zna budowę tabeli i pojęcia: wiersz, kolumna, komórka;
 • wstawia do tekstu tabelę, wstawia dane do komórek, dodaje obramowanie i cieniowanie komórek tabeli;
 • zapisuje dokument tekstowy w pliku pod tą samą lub pod inną nazwą;
 • drukuje dokumenty tekstowe;
 • planuje pracę nad projektem;
 • gromadzi i selekcjonuje materiały do przygotowania projektu.
 
bardzo dobrą
 • analizuje sytuację problemową i szuka rozwiązania problemu;
 • omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;
 • stosuje różne rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;
 • zna i stosuje podstawowe możliwości formatowania obrazu umieszczonego w tekście (ustalanie kolejności obrazów, rozjaśnianie obrazu i jego obracanie, stosowanie punktów zawijania);
 • potrafi wykonać zdjęcie (zrzut) ekranu monitora i „wyciąć” fragment ekranu widoczny na monitorze, stosując odpowiedni program;
 • dodaje odpowiednie obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu – zależnie od treści;
 • modyfikuje wygląd WordArtu;
 • modyfikuje tabelę, m.in.: dodaje nowe wiersze i kolumny, potrafi scalić komórki;
 • korzysta z Kształtów dla zobrazowania niektórych treści w dokumencie tekstowym;
 • potrafi w razie potrzeby zgrupować wstawione obiekty oraz je rozgrupować;
 • stosuje poznane zasady pracy nad tekstem (w tym metody wstawiania obrazu do tekstu z pliku i formatowania wstawionego obrazu), tworząc nowe dokumenty lub poprawiając dokumenty już istniejące;
 • wyszukuje dodatkowe informacje potrzebne do przygotowania projektu.
 
celująca
 • potrafi zastosować właściwy sposób otaczania obrazu tekstem (m.in. dobiera odpowiedni układ do treści dokumentu tekstowego, do rodzaju wstawianych rysunków);
 • samodzielnie modyfikuje dokumenty tekstowe, do których wstawia obrazy lub ich fragmenty;
 • samodzielnie odszukuje w Pomocy do programu dodatkowe możliwości formatowania obrazu wstawionego do tekstu;
 • rozróżnia obramowanie tekstu od obramowania akapitu, stosując poprawnie te dwa sposoby obramowania;
 • potrafi poprawnie dostosować formę tekstu do jego przeznaczenia, stosując właściwe ozdobniki i odpowiednie formatowanie tekstu;
 • właściwie planuje układ tabeli w celu umieszczenia w komórkach tabeli konkretnych informacji;
 • samodzielnie dobiera parametry drukowania w celu wydrukowania dokumentu;
 • potrafi pełnić funkcję koordynatora grupy, przydzielając zadania szczegółowe uczestnikom projektu;
 • w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu;
 • przygotowuje projekt na samodzielnie wymyślony temat.
 

1.5 Komunikacja z wykorzystaniem Internetu

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,
 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,
 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,
 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.
Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – komunikacja z wykorzystaniem Internetu
dopuszczającą
 • z pomocą nauczyciela zakłada konto pocztowe;
 • pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata;
 • jest świadom istnienia wirusów komputerowych;
 • rozumie, że należy stosować odpowiednie oprogramowanie, aby chronić komputer przed wirusami.
 
dostateczną
 • samodzielnie zakłada konto pocztowe;
 • wymienia i stosuje podstawowe zasady pisania listów elektronicznych;
 • pisze list elektroniczny, stosując podstawowe zasady, np. pamięta o umieszczeniu tematu listu i podpisaniu się;
 • zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców;
 • omawia zagrożenia wynikające z komunikowania się przez Internet z nieznajomymi osobami;
 • wie, w jaki sposób wirusy mogą dostać się do komputera (podaje przynajmniej dwa sposoby).
 
dobrą
 • podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;
 • omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;
 • samodzielnie zakłada konto pocztowe;
 • omawia szczegółowo i stosuje zasady netykiety;
 • dołącza załączniki do listów;
 • pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów;
 • zna i stosuje zasady komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu;
 • wie, na czym polega cyberprzemoc;
 • wyjaśnia pojęcia: czat, komunikator internetowy, serwis społecznościowy, blog;
 • wyjaśnia, czym są wirusy komputerowe;
 • wie, czym jest chmura;
 • z pomocą nauczyciela zakłada konto w wybranej usłudze oferującej pracę w chmurze.
 
bardzo dobrą
 • omawia sposób zakładania konta pocztowego przez stronę WWW;
 • pisząc listy elektroniczne, stosuje zasady redagowania tekstu;
 • przestrzega zasad netykiety;
 • tworzy książkę adresową i korzysta z niej, wysyłając listy do wielu adresatów;
 • zna zasady dołączania załączników do e-maili i je stosuje, np. zmniejszając rozmiar pliku przed wysłaniem;
 • wie, co to jest spam i rozsyłanie tzw. internetowych łańcuszków;
 • potrafi ogólnie omówić działanie wirusów komputerowych, w tym różnych odmian wirusów, np. koni trojańskich;
 • wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;
 • wie, czym jest firewall;
 • potrafi założyć konto w wybranej usłudze oferującej pracę w chmurze.
 
celująca
 • opoprawnie redaguje list elektroniczny, stosując zasady redagowania tekstu i zasady netykiety;
 • zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;
 • konfiguruje program pocztowy;
 • sprawnie korzysta z książki adresowej;
 • podaje dodatkowe, niewymienione w podręczniku, zagrożenia przenoszone przez Internet lub wynikające z korzystania z nośników pamięci masowej (np. CD) niewiadomego pochodzenia;
 • stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowego dla dysku twardego i innych nośników danych;
 • samodzielnie korzysta z chmury w trakcie pracy nad projektem grupowym.
 

 Facebook
Facebook
YouTube
Follow by Email