Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp91krakow.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed wejściem w życie
  ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Udogodnienia:

Narzędzia ułatwień dostępu (widoczne obrazki po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • skala szarości
 • powiększenie liter

Dodatkowo, na stronie wszystkie linki są podświetlone.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoł Podstawowej nr 91.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Katarzyna Pisaniak, katarzyna.pisaniak@zsos1.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego mieści się przy os. Handlowym 4 w Krakowie – Nowej Hucie.

 1. Wejście główne do szkoły znajduje się od strony ulicy generała Mieczysława Boruty – Spiechowicza. W skład szkoły wchodzi hala sportowa, która ma osobne wejście od strony osiedlowej ulicy os. Handlowego przy blokach nr 2 i 3 oraz kryta pływalnia z oddzielnym wejściem głównym od strony ulicy osiedlowej bloków nr 5 i 6. Szkoła i hala sportowa nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych – schody.
 2. Szkoła składa się z piwnicy, w której są szatnie dla uczniów oraz wejście na stołówkę szkolną, parteru z salami lekcyjnymi, biblioteką szkolną oraz pomieszczeniami biurowymi (sekretariat, gabinet dyrektora), gabinet pedagoga szkolnego, gabinet higienistki. Na piętrze znajdują się sale lekcyjne, pracownie szkolne oraz sklepik.  Zarówno szkoła, jak i hala sportowa nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Basen, który został oddany do użytku w 2016r., posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do szkoły można dojechać komunikacją miejską (tramwaj), przy hali sportowej jest duży parking.
 4. Szkoła dysponuje dużym zapleczem sportowym, dwie sale gimnastyczne z pełnym zapleczem sanitarnym, bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną oraz skocznia wewnątrzną i zewnętrzną.
 5. Wejścia na obiekt otwarte jest w godzinach pracy szkoły czyli od 7.00 do 22.00.
 6. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście od strony ul. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza, przy którym znajduje się szatnia/portiernia.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 10. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).

 

Pin It on Pinterest