Kryteria oceniania zachowania

Kryteria oceniania zachowania Szkoła Podstawowa klasy 4 – 6

Stosunek do obowiązków szkolnych

 1. Systematyczny udział w zajęciach szkolnych
 2. Punktualność na zajęciach
 3. Posiadanie niezbędnych przyborów i pomocy
 4. Wypełnianie poleceń nauczyciela
 5. Zmienianie obuwia

Kultura osobista

 1. Odpowiednie zachowanie:
  • wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły
  • stosunek do kolegów
  • na zajęciach pozaszkolnych
  • w czasie apeli i uroczystości szkolnych
  • w czasie przerw
 2. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru
 3. Unikanie używek

Aktywność własna ucznia

 1. Udział w konkursach organizowanych w szkole
 2. Udział w akcjach prowadzonych na terenie szkoły
 3. Przygotowanie i prowadzenie imprez klasowych
 4. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych
 5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych

Na ogólną ocenę z zachowania składają się:

 1. ocena wychowawcy z każdego powyższego wymagania (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne)
 2. ocena zachowania ucznia na poszczególnych przedmiotach
 3. samoocena ucznia i ocena kolegów z klasy
 4. nagrody i kary statutowe


Facebook
Facebook
YouTube
Follow by Email