Kryteria oceniania zachowania

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Kryteria ocen z zachowania

Wzorowe – otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;
 2. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;
 3. interesuje się postacią patrona szkoły;
 4. reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych;
 5. wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację;
 6. nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;
 7. zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;
 8. przejawia troskę o mienie szkoły;
 9. zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, nosi obuwie zmienne;
 10. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 11. nie ulega nałogom;
 12. reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;
 13. wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;
 14. poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);
 15. zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
 16. w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
 17. zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
 18. przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
 19. jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);
 20. zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

Bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

  1. przestrzega wymagań Statutu szkoły i norm społecznych,
  2. używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;
  3. przejawia troskę o mienie szkoły;
  4. pomaga słabszym i młodszym kolegom;
  5. nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;
  6. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
  7. bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
  8. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
  9. przestrzega zasad higieny osobistej;
  10. nigdy nie ulega nałogom;
  11. bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
  12. nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
  13. zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie;
  14. chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

Dobre otrzymuje uczeń, który:

  1. spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;
  2. punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;
  3. przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;
  4. inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
   i szkoły;
  5. prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;
  6. nosi odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły;
  7. nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;
  8. przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych;
  9. dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
  10. prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;
  11. nie ulega nałogom;
  12. rozumie i stosuje normy społeczne;
  13. szanuje mienie społeczne;
  14. przestrzega wymagań regulaminu szkolnego;
  15. pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  16. nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;
  17. wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły;
  18. nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

Poprawne otrzymuje uczeń, który:

  1. sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
  2. często spóźnia się na lekcje;
  3. nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
  4. zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;
  5. zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;
  6. zdarza mu się zapominać wymaganego stroju;
  7. sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;
  8. czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;
  9. zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
  10. zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;
  11. czasami zapomina obuwia zmiennego;
  12. na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;
  13. nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;
  14. nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
  15. poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;
  16. używa zwrotów grzecznościowych;
  17. czasem pomaga koleżankom i kolegom.

Nieodpowienie otrzymuje uczeń, który:

  1. jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
  2. notorycznie spóźnia się na lekcje;
  3. nie nosi obuwia zamiennego;
  4. niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
  5. w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;
  6. jest agresywny w stosunku do rówieśników;
  7. lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;
  8. w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
  9. wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
  10. używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
  11. nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);
  12. często zaniedbuje higienę osobistą;
  13. ulega nałogom;
  14. ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
  15. lekceważy ustalone normy społeczne;
  16. nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

Naganne otrzymuje uczeń, który:

  1. nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;
  2. nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
  3. nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
  4. jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
  5. poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;
  6. bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;
  7. nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;
  8. ulega nałogom;
  9. celowo niszczy mienie szkoły;
  10. wchodzi w konflikt z prawem;
  11. swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny.

>>  W przypadku, gdy uczeń opuścił bez usprawiedliwienia liczbę godzin powyżej tygodniowego wymiaru zajęć lekcyjnych otrzymuje ocenę o jeden stopień niższą niż wynikająca z powyższych kryteriów (ocen z zachowania). <<

Pin It on Pinterest