Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje:

  •  

Komisja   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń w roku 2021 należy dostarczyć:

  • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

w gospodarstwie domowym wraz z kopiami:

– PIT za rok 2020 (36,37,40a) swojego rozliczenia podatkowego oraz osób    wchodzących w skład gospodarstwa domowego,

– legitymacji uczniowskiej lub studenckiej (dla dzieci powyżej 18 roku życia),

  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
  • ewentualne wnioski o dofinansowanie lub zapomogi wraz z załącznikami.

Powyższe dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem (z dopiskiem ZFŚS) i wrzucić do zewnętrznej skrzynki znajdującej się po prawej stronie wejścia do szkoły lub przesłać za pośrednictwem poczty.

W kopercie proszę również umieścić spis przekazywanych  dokumentów (ułożonych zgodnie ze spisem) oraz imię i nazwisko.

Termin dostarczania kopert upływa w dniu 21 maja 2021 r. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty decydować będzie data stempla pocztowego.

Posiedzenie ZFŚS jest planowane na 27.05.2021r.

 

Proszę uważnie i dokładnie wypełniać dokumenty.

Należy pamiętać, że do każdego świadczenia trzeba złożyć oddzielny wniosek.

Wniosek o dofinansowanie / zapomogę socjalną (załącznik nr 3) proszę drukować / kserować na jednej kartce A4  (ważne – druk dwustronny). Proszę kartek nie sklejać oraz nie łączyć zszywaczem czy spinaczem.

 

Załącznikami do oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym są:

kopia PIT, kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

Załącznikami do wniosków o dofinansowanie / zapomogę socjalną mogą być faktury, rachunki, bilety (proszę nie wpisywać – ksero PIT, RODO).

Dokumenty niekompletne i błędnie wypełnione nie będą przyjmowane do realizacji !

Regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły:

http://sp91krakow.pl/sp91/szkola/zfss/dokumenty/

 

Adres mailowy do kontaktu: zfss@zsos1.pl