Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informuje:

 •  
Dnia 27.05.2021r. wprowadza się do stosowania Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS. Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Aneks jest dostępny w dokumentach.

 

Szanowni Państwo,

 1. Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej ZFŚS odbędzie się we wrześniu 2021r.
 2. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem ZFŚS i załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.
 3. Wnioski o przyznanie dofinansowania, zapomogi socjalnej i losowej oraz oświadczenia będą przyjmowane w pokoju nauczycielskim w następujących dniach:

  7.09 /wtorek/ godz. 13.30-14.30 – Dorota Kornaś
  8.09 /środa/ – godz. 9.30-10.30 – Dorota Kornaś
  9.09 /czwartek/ – godz. 11.00 -12:00 – Dorota Kornaś
                                  godz. 12.30-14.00 – Urszula Pawlik

 4. Dokumenty można przekazać w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem (z dopiskiem ZFŚS) i wrzucić do zewnętrznej skrzynki znajdującej się po prawej stronie wejścia do szkoły lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  W kopercie proszę również umieścić spis przekazywanych dokumentów (ułożonych zgodnie ze spisem) oraz imię i nazwisko.
  Termin dostarczania kopert upływa dnia 9.09. 2021 r. godz.14.00
 5. Proszę uważnie i dokładnie wypełniać dokumenty.
  Należy pamiętać, że do każdego świadczenia trzeba złożyć oddzielny wniosek.
  Wniosek o dofinansowanie / zapomogę socjalną (załącznik nr 3) proszę drukować / kserować na jednej kartce A4 (ważne – druk dwustronny).Proszę kartek nie sklejać oraz nie łączyć zszywaczem czy spinaczem nie będą rozpatrywane!
 6. Osoby zatrudnione od 1.09.2021 r. chcące korzystać ze świadczeń w ZFŚS zobowiązane są do złożenia prócz wniosków oświadczenia o dochodach (według zapisu w Regulaminie).  

  Każda osoba korzystająca z ZFŚS powinna zapoznać się z klauzulą informacyjną i dostarczyć uzupełnione oświadczenie związane z przetwarzaniem danych osobowych (brak oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o świadczenie socjalne.

  Załącznikami do oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w gospodarstwie domowym są:
  kopia PIT, kopia legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

  Załącznikami do wniosków o dofinansowanie / zapomogę socjalną mogą być faktury, rachunki, bilety (proszę nie wpisywać – ksero PIT, RODO).

  Dokumenty niekompletne i błędnie wypełnione nie będą przyjmowane do realizacji !
  Regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły: https://liblink.pl/NQhzLEaAgC
  Komisja ZFŚS

 

Adres mailowy do kontaktu: zfss@zsos1.pl