Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Szanowni Państwo

  1. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem ZFŚS i załącznikami zamieszczonymi na stronie

     internetowej szkoły.

  1. Osoby uprawnione składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

    w gospodarstwie  domowym wraz z kserokopią aktualnej legitymacji uczniowskiej

    lub studenckiej dla dzieci powyżej 18 roku życia.

    Do oświadczenia należy dołączyć kserokopię PIT  (36, 37, 40a) swojego rozliczenia podatkowego

    oraz osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o przetwarzaniu
    danych osobowych (załącznik nr 6) dla członków gospodarstwa domowego, z wyłączeniem

    dzieci do lat 18.

    Brak oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie wniosków o świadczenia socjalne.

  1. Wniosek o dofinansowanie / zapomogę socjalną proszę drukować / kserować na jednej kartce

    A4  (ważne – druk dwustronny).

    Kartki spięte spinaczem, zszywką lub klejone nie będą przyjmowane !

 

Terminarz

  1. Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej ZFŚS odbędzie się 21.05.2019 r.
  2. Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej, ksero PIT, oświadczenie o przetwarzaniu
    danych osobowych oraz wnioski do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie należy składać:

    24.04 (środa) – 14:45 – 16:00  – pokój nauczycielski

    30.04 (wtorek) – 9:30 – 10:30  – pokój nauczycielski

    30.04 (wtorek) – 13:50 – 15:00  – pokój nauczycielski

  1. Odbiór złożonego ksero PIT w dniach 14 – 17.05.2019r.. Kopie, które nie zostaną w tym czasie
    odebrane, będą komisyjnie zniszczone zgodnie z procedurami

    (podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
    Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)).