Karta rowerowa

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

ZASADY UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ

  1. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową oraz sprawdzenie umiejętności odbywa się w szkole podstawowej.

2. Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami / Dz. U. 2011, nr 30, poz.151/,
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej / DZ. U. 2013, poz. 512/.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły.

– Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat

i wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych.

– Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia , niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne.

– Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

– Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

 

Załączniki:

  1. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
  2. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
  3. ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA – do pobrania
  4. Strony internetowe

Pin It on Pinterest