Małopolska Tarcza Hunanitarna

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Informacje o projekcie:

„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Ma zwiększyć potencjał małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w odpowiedzi na kryzys migracyjny, związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Projekt realizowany jest w formule grantowej, w której ww. organy prowadzące (grantobiorcy) mogą ubiegać się o środki m.in. na:

  • zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce (nie przewiduje się wydatków objętych cross-finacingiem oraz zakupów środków trwałych zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”)
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe),
  • dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim wg założeń: organizacja zajęć w cyklu semestralnym (min. 30 godzin dydaktycznych/semestr/przedmiot), zakres np. wyrównywania różnic programowych, językowych, słownictwa nauczanych przedmiotów ogólnych (np. matematyki, przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii), lekcje mogą być prowadzone przez polskich nauczycieli przedmiotowych oraz nauczycieli wspomagających z językiem ukraińskim,
  • działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym: grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych; grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży, realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski; organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących,
  • działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek jeżeli nie została objęta innymi działaniami ze środków MEiN lub innych (organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich, integracja, pomoc psychologiczna).

Pin It on Pinterest