Zwolnienia z w-f

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Podanie o zwolnienie z zajęć WF – załącznik nr 1

Zwolnieni z pobytu na lekcji – załącznik nr 2

 

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 91 Kraków os. Handlowe 4

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
/ Dz. Ust. Nr 83 poz.522 ze zm./
§ 8ust.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

Procedura postępowania

1. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z udziału w zajęciach wychowania fizycznego rodzice /opiekunowie prawni/ poprzez dokonanie umotywowanego wpisu do dzienniczka szkolnego, ale jednorazowo i nie na czas dłuższy niż jeden tydzień, a nie częściej jak trzy razy w semestrze.

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

3. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego / do 31.08./

4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż jeden miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem o zwolnienie w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczania kolejnych zaświadczeń, dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie wszystkich zaświadczeń.

5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, albo drugiego semestru, lub całego roku szkolnego w zależności od decyzji lekarza, zawartych w zaświadczeniu lekarskim.

6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice /opiekunowie prawni/. Składają podanie (załącznik nr 1) do dyrektora szkoły, (w sekretariacie) wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim.

7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
a/ w przypadku pierwszego semestru do 30.09 danego roku szkolnego
b/ w przypadku drugiego semestru 14 dni po feriach zimowych.
W przypadkach zdarzeń losowych i zaświadczeń uzyskiwanych w trakcie trwania roku szkolnego, rodzice składają podanie z załącznikami nie później niż 7 dni roboczych od daty uzyskania orzeczenia lekarskiego.

8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą
(np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, lekarz zwalnia ucznia
z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia
w sekretariacie.

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice /opiekunowie prawni/ odbierają decyzje dyrektora w sekretariacie szkoły.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice/opiekunowie prawni mogą się odwołać do Małopolskiego Kuratora Oświaty.

12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca klasy. Fakt przyjęcia wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji o zwolnieniu.

13. Jeżeli uczeń uzyskał zwolnienie w trakcie trwania roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły 50% frekwencji i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr, w dokumentach zamiast oceny wpisuje się zwolniony.

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.

16. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ograniczenie skutkujące zwolnieniem
z wykonywania grupy ćwiczeń, nie stanowi podstawy do zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie składa się do nauczyciela uczącego, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

17. Z procedurą zapoznaje się uczniów na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców/opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

18. Całość postępowania wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 91.

Pin It on Pinterest